Tjänstevillkor

Här finns aktuella tjänstebeskrivningar, priser och SLA för de tjänster Carcare erbjuder.

Har du frågor? Kontakta Lars Eriksson på 063-10 44 54 så berättar jag mer.

Operationell modul

Operationell modul i Carcare erbjuds för begagnade bilar och nya bilar.

Onboarding

Operationella moduler i Carcare föregås av en Onboardingperiod. Under Onboardingperioden insamlas information och Kundens instans i Carcare sätts upp varpå Kunden därefter går live. Onboardingperioden avslutas normalt med ett uppföljningsmöte ca. 2-4 veckor efter live-datumet för att stämma av så uppsättningen fungerat bra. Leverantören avgör på egen hand när Onboardingperioden påbörjas och avslutas. I uppsättningen av Carcare ingår en skiss av ert processflöde i Visio-format där vi går igenom alla steg i er operationella process. Leverantören hjälper er med uppsättning av notifikationer, påminnelser, stationer och platser i Carcare. Leverantören erbjuder också ett utbildningstillfälle via videolänk. För eventuell utbildning på plats tillkommer restid, utbildning och resekostnader.

Funktionalitet

En operationell modul bevakar ett på förhand uppsatt processflöde och utifrån detta sätts regler och varningar upp för att bevaka detta flöde. Fordonets steg genom processflödets väg triggas av händelser i externa system vilket möjliggör hög grad av automatisering. Exempel på ett sådan händelse är ett inköp av ett fordon i Kundens DMS som då automatiskt skapar ett nytt fordon i Carcare. Allt automatiseras inte i den operationella modulen utan vissa saker är manuella såsom planering av stationer/åtgärder på ett fordon och sätta ordning på dessa. Stega sig igenom en process görs i vissa fall automatiskt, i andra fall manuellt från Kundens Carcare-instans eller via e-post.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Tillgång ges till statistik där processflödet delas upp i delar och åskådliggörs för användaren för att identifiera eventuella flaskhalsar i flödet. Den totalt tiden för flödet såväl som delarna presenteras i tid.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

Automatisk modul

Automatisk modul i Carcare erbjuds för begagnade bilar samt nya bilar.

Onboarding

I uppsättningen av Carcare som automatiserad anläggning ingår för begagnat uppsättning av ledtidsmätning för ledtid 1,2 och 3. Samtliga bilar importeras automatiskt in från Kundens DMS, kontrolleras när de
annonseras ut, säljs och levereras. För nya bilar importeras samtliga bilar automatiskt in från Kundens DMS, de går sedan att följa från fabrik till anläggning. Vi erbjuder ett utbildningstillfälle via videolänk. Eventuell utbildning på plats tillkommer.

Funktionalitet

En automatisk modul i Carcare bevakar helt automatiskt ett processflöde där inga manuella åtgärder behövs. Den automatiska modulen avseende begagnat mäter ledtid1, ledtid2 och ledtid3 per automatik. För nya bilar övervakas fabriksorderstatus automatiskt och ankomst till anläggning.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Tillgång ges till statistik där processflödet delas upp i delar och åskådliggörs för användaren för att identifiera eventuella flaskhalsar i flödet. Den totalt tiden för flödet såväl som delarna presenteras i tid.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

Pris- och marknadsbevakning

I Carcares modul för pris- och marknadsbevakning bevakar vi ert lager mot marknaden och estimerar förväntad försäljningstid på fordon.

Marknad

Leverantörens marknadspartner i Sverige är Wayke Sweden AB. Marknader som bevakas är wayke.se och blocket.se. Har man inte abonnemang hos Wayke så finns möjligheten att lägga till addon marknadsdata. På alla andra marknader är Carcare sin egen marknadsdataleverantör.

Funktionalitet

Pris- och marknadsbevakning klassificerar hur svårsåld varje bil i lager är. Denna klassificering görs med hjälp av algoritmer som baseras på marknadsdata, data från Kundens DMS samt Leverantörens egen data och parametrar. Kunden får tillgång till en dashboard och kan där se nuvarande status och trend på sitt lager. En statistikdel kallad nyckeltal presenterar lagerstatus över längre tid. Kunden har möjlighet att få tillgång till och använda partnertjänster i Carcare. Exempel på en sådan partnertjänst är annonsering av fordon.

Inköpsanalys

I Carcare finns möjligheten att göra en inköpsanalys på bilar. I inköpsanalysen presenteras ett underlag vars syfte är att kunna se förutsättningar inför ett inköp. Detta görs vanligtvis innan bilen testas och köps in.

Funktionalitet

I inköpsanalysen får användaren en sammanställning av data från olika källor för att bättre kunna göra ett korrekt inköp. Användare har möjlighet att se information från alla kundens anläggningar, anslutna till inköpsanalysen i Carcare, genom att enkelt söka på registreringsnumret. Exempelvis kan en säljare i Malmö se om potentiell kund varit på en anläggning i Göteborg och där gjort en inköpsanalys och då också läsa anteckningar från säljaren i Göteborg. Anteckningar och inköpsanalyser kan alltså ses mellan kundens anläggningar så användare kan kommunicera och se varandras anteckningar. Nedan ser ni de områden som inköpsanalysen täcker.

Värdering
En värdering från vår marknadspartner visas med ett föreslaget marknadspris tillsammans med en lista över annonser på liknande bilar på marknaden.

Analys
Carcare presenterar om bilen är lätt- eller svårsåld för återförsäljaren med olika data utifrån marknadsdata, branschdata och kundens DMS-data. Detta skapar förutsättningar för att kunna ta höjd för märkesförsäljning, geografiska förutsättningar m.m.

Tidigare tester
Alla snabbtest gjorda i Carcare presenteras om sådana finns på registreringsnumret.

Anteckningar
Användare har möjlighet att spara anteckningar kopplat till inköpsanalysen så andra användare hos kunden med tillgång till inköpsanalysen kan ta del av dessa vid ett senare tillfälle.

För att kunna se data från kundens andra anläggningar krävs det att även dessa är ansluten till inköpsanalysmodulen.

Snabbtest

Med snabbtest skapas möjlighet att utföra ett enklare test på bilen genom dynamiska fält, frågor och bilduppladdning. Testet sparas sedan och kopplas automatiskt till bilen i Carcare.

Funktionalitet

Användaren har med hjälp av modulen snabbtest, möjlighet att utföra ett enklare test av bilar. Ett test består av ett antal frågor där användaren får fylla i svaren med hjälp av olika frågetyper, exempelvis fritext eller svarsalternativ. Möjlighet finns även att ladda upp bilder till testet. Utfört snabbtest går sedan att se mellan kundens anläggningar om användare söker på registreringsnumret, det finns även tillgängligt i inköpsanalysen om en sådan utförs. Detta kräver att anläggningen som gör sökningen har tillgång till inköpsanalys och/eller snabbtest. Möjlighet finns att via supporten redigera uppsättningen av snabbtest eller lägga upp olika typer av snabbtest.

Hubbmodul

Hubbmodul är en separat division i Carcare där hubben är sammanlänkade med en eller flera operationella moduler hos övriga divisioner hos Kunden. Syfte med en hubb är att utrusta och lagerhålla fordon. Exempel på detta är en hubb som ställer iordning begagnade bilar till 5 andra anläggningar.

Onboarding

Hubbmodul i Carcare föregås av en onboardingperiod. Under onboardingperioden insamlas information och Kundens instans i Carcare sätts upp varpå Kunden därefter går live.

Ett antal ägande anläggningar knyts till hubben och dessa anläggningar kan sedan skicka bilar till hubben för iordningställande, antingen automatiskt eller på beställning.

I uppsättningen av hubbmodulen i Carcare ingår en skiss av ert processflöde i Visio-format där vi går igenom alla steg i er operationella process.

Onboardingperioden avslutas normalt med ett uppföljningsmöte ca. 4-6 veckor efter live-datumet för att stämma av så uppsättningen fungerat bra. Leverantören avgör på egen hand när Onboardingperioden påbörjas och avslutas. Leverantören hjälper er med uppsättning av hubbkoppling mellan hubb och ägande anläggningar, notifikationer, påminnelser, stationer och platser i Carcare. Kontakt med Carcare support ingår under onboardingperioden. Leverantören erbjuder också ett utbildningstillfälle via videolänk. För eventuell utbildning på plats tillkommer restid, utbildning och resekostnader.

Funktionalitet

En hubbmodul bevakar ett på förhand uppsatt processflöde sammanlänkat med en annan anläggnings operationella modul. Flera anläggningar kan använda samma hubb. Den ägande anläggningen kan följa vilka bilar som befinner sig på hubben och hur snabb hubben är på sitt uppdrag. Hubben i sin tur kan följa en mer granulär statistik för att se de olika delarna i processen.

Regler och varningar sätts upp för att bevaka hubbeflödet. Fordon kommer automatiskt att taggas upp för att kunna följa vilken ägande anläggning som fordonet tillhör.

Fordonets steg på hubben kan triggas från den ägande anläggningen eller på hubben. Externa system såsom ett DMS eller andra integrerade system kan också trigga händelser i Carcare. Detta möjliggör en hög grad av automatisering. Exempel på ett sådan händelse är en lagerflytt av ett fordon i Kundens DMS som då automatiskt byter ägande anläggning på fordonet på hubben. Allt automatiseras inte i hubbmodulen utan vissa saker är manuella såsom planering av stationer/åtgärder på ett fordon och sätta ordning på dessa. Stega sig igenom en process görs i vissa fall automatiskt, i andra fall manuellt från Kundens Carcare-instans eller via e-post.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Rättigheter finns inbyggt i Carcare för att tilldela olika roller tillgång till exempelvis statistik.

DMS-integration

I tjänsten DMS-integration så hjälper vi er med uppsättning och övervakning av data mellan Carcare och ert DMS.

I tjänsten ingår uppsättning av integrationen samt löpande övervakning inom SLA. Eventuella ombyggnationer av integrationen tillkommer. Arbetstid för underhåll av integrationen som beror på ändringar i DMS eller hos kund samt önskemål om utökad funktionalitet i integrationen tillkommer.

Bidding service - Kund

Carcare Systems Europe AB erbjuder kunder som är användare av Carcare att ansluta sig till tjänsten ”Bidding Service”. Bidding Service är tillgänglig för alla kunder som använder Carcare med koppling mot kundens DMS. Kunden benämns i denna Tjänstebeskrivning för ”Bilhandlaren”.

Funktionalitet

Med Bidding Service ges Bilhandlaren möjlighet att via Carcare göra förfrågan för inhämtande av bud eller intresseanmälan från de auktionsplattformar och andra intressenter för köp av fordon (i det följande benämnda ”Mottagare”) som vid varje tidpunkt är anslutna till Carecare för detta syfte.

Vid varje tid aktuella Mottagare finns angivna i Bidding Service.

Bilhandlaren kan välja att ställa förfrågan till samtliga eller endast utvalda Mottagare.

Förfrågan kan göras av Bilhandlarens Behöriga Användare.

Carcare vidarebefordrar Bilhandlarens förfrågan till de Mottagare som i Bidding Service i varje enskilt fall markeras av Bilhandlaren som mottagare av förfrågan. Bilhandlaren ansvarar för innehållet i Bilhandlarens förfrågan.

Om Mottagare är intresserade av att lämna bud eller anmäla intresse för det aktuella fordonet så kan Mottagaren välja att göra det via Carcare eller direkt till Bilhandlaren. Bilhandlaren är ansvarig för den kommunikation som Bilhandlaren genomför med Mottagaren. Eventuella otydligheter kring buds giltighet och innehåll har Carcare inget ansvar för. Avyttring av fordon sker utan vidare inblandning av Carcare.

TIllgängliga typer av budförfråganingar

Öppen budförfrågan Möjlighet finns att lägga ett riktpris och styra om bud ska kunna läggas under detta. Mottagaren har möjlighet att se sin budposition samt det högst lagda budet. Möjlighet finns att lägga flera bud.
Dold budförfrågan Möjlighet finns att lägga ett riktpris och styra om bud ska kunna läggas under detta. Mottagaren har inte möjlighet att se budposition eller högsta bud under en pågående budförfrågan. Endast ett bud per Mottagare kan läggas per budförfrågan.

Tillgängliga typer av bud

Mottagare rekommenderas av Carcare att i sitt svar till Bilhandlaren ange vilket typ av bud som Mottagaren lämnar. Exempel på budtyper anges nedan. Bilhandlaren och Mottagaren ansvarar för att det är tydligt mellan parterna vilken typ av bud och vilka villkor som gäller.

Skarpt bud Bilhandlaren får ett meddelande om att fordonet kan köpas direkt på det angivna budet. Budets giltighetstid samt eventuella övriga villkor för budet anges av Mottagaren (budgivaren). Exempel på övrigt villkor är en reservation för testprotokoll om sådant inte finns tillgängligt vid budtillfället.
Reservationspris Fordonet läggs ut på auktion av Mottagaren. Bilhandlaren förbinder sig att sälja fordonet på reservationspris eller på ett högre bud. Vi högre bud får Bilhandlaren ett högre pris. Vid bud lägre än reservationspris förbinder sig Bilhandlaren inte till affär.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Garantipris Bilhandlaren får ett garanterat pris för fordonet. Fordonet läggs ut på en auktion. Säljs fordonet för ett högre pris än garantipriset tillfaller mellanskillnaden Bilhandlaren. Går auktionen inte över garantipriset, gäller fortfarande garanterat pris. Mottagaren skall alltså köpa fordonet oavsett resultat på auktionen.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Estimerat pris Bilhandlaren tar emot ett estimerat slutpris för fordonet. Fordonet läggs ut på auktion. Mottagaren kommer presentera det högsta budet som bilen får, för Bilhandlaren.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Krav på bilhandlaren

Carcares ersättning baseras på genomförda avyttringar av fordon som varit föremål för Bilhandlarens förfrågan i Bidding Service. Carcare gör en avstämning av fordon som varit föremål för Bilhandlarens förfrågan mot Bilhandlarens DMS och däri registrerade gjorda avyttringar. Bilhandlaren åtar sig att lämna Carcare tillgång till Bilhandlarens DMS i syfte att göra dessa avstämningar.

Särskilt om försäljning till direkt budgivare

Vissa Mottagare i Carcare definieras som s.k. ”direkt budgivare”. Vid försäljning till direkt budgivare som varit Mottagare av Bilhandlarens förfrågan som förmedlats via Carcare ska Bilhandlaren erlägga ersättning till Carcare enligt följande:

i) Carcare debiterar Bilhandlaren en ersättning om se prislista per fordon som Bilhandlaren avyttrar till Mottagaren som är lokal handlare (eller annat bolag som ingår i Mottagarens koncern) under en period om 90 dagar från tidpunkten för förmedlingen av förfrågan om bud i Carcare.
ii) Rätten till ersättning gäller för fordon som varit föremål för förmedling av förfrågan om bud i Carcare som lämnats till Mottagaren.
iii) Avstämning gällande avyttringar görs mot Bilhandlarens uppgifter i Bilhandlarens DMS. Avyttring baseras på Bilhandlarens uppgifter om försäljning (ägarbyte i Fordonsregistret är ingen förutsättning).
iv) Om Mottagaren, istället för att förvärva fordonet själv, vidareförmedlar fordonet till annan köpare, ska även sådan avyttring omfattas av Carcare rätt till rörlig ersättning. Det åligger i sådan situation Mottagaren att rapportera till Carcare att avyttring skett av fordonet.

Bidding service - Central budgivare

Carcare Systems Europe AB erbjuder sina kunder som använder Carcare med koppling mot kundens DMS, möjligheten att via Carcare göra förfrågan för inhämtande av bud från auktionsplattformar och andra intressenter för köp av fordon.

Auktionsplattform eller annan intressent för köp av fordon kan, för att inkluderas i listan över mottagare av förfrågan om bud från Carcares kunder, ansluta sig till tjänsten ”Bidding Service”.

Carcares kund som lämnar förfrågan om bud benämns i denna Tjänstebeskrivning för ”Bilhandlaren”. Köparen av Carcares tjänst Bidding Service i egenskap av mottagare av förfrågningar benämns här, liksom i huvudavtalet avseende tjänsten, för ”Mottagaren”.

Funktionalitet

Carcare vidarebefordrar förfrågningar om bud till Mottagaren om Mottagaren är angiven som mottagare och förfrågan anses relevant för Mottagaren.

Om Mottagaren är intresserad av att lämna bud eller anmäla intresse för det aktuella fordonet så kan Mottagaren välja att göra det via Carcare eller direkt till Bilhandlaren.

Mottagaren ska i sitt bud till Bilhandlaren tydligt ange vilken typ av bud som lämnas samt tid och övriga villkor som gäller för det aktuella budet. Mottagaren är ansvarig för sina bud och all kommunikation som Mottagaren genomför med Bilhandlaren. Eventuella otydligheter kring buds giltighet och innehåll har Carcare inget ansvar för. Avyttring av fordon sker utan vidare inblandning av Carcare.

Tillgängliga typer av bud

Mottagaren ska i sitt svar till Bilhandlaren ange vilket typ av bud Mottagaren lämnar. Exempel på budtyper anges nedan. Bilhandlaren och Mottagaren ansvarar för att det är tydligt mellan parterna vilken typ av bud och vilka villkor som gäller.

Skarpt bud Bilhandlaren får ett meddelande om att fordonet kan köpas direkt på det angivna budet. Budets giltighetstid samt eventuella övriga villkor för budet anges av Mottagaren (budgivaren). Exempel på övrigt villkor är en reservation för testprotokoll om sådant inte finns tillgängligt vid budtillfället.
Reservationspris Fordonet läggs ut på auktion av Mottagaren. Bilhandlaren förbinder sig att sälja fordonet på reservationspris eller på ett högre bud. Vi högre bud får Bilhandlaren ett högre pris. Vid bud lägre än reservationspris förbinder sig Bilhandlaren inte till affär.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Garantipris Bilhandlaren får ett garanterat pris för fordonet. Fordonet läggs ut på en auktion. Säljs fordonet för ett högre pris än garantipriset tillfaller mellanskillnaden Bilhandlaren. Går auktionen inte över garantipriset, gäller fortfarande garanterat pris. Mottagaren skall alltså köpa fordonet oavsett resultat på auktionen.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Estimerat pris Bilhandlaren tar emot ett estimerat slutpris för fordonet. Fordonet läggs ut på auktion. Mottagaren kommer presentera det högsta budet som fordonet får, för Bilhandlaren.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Bidding service - Direkt budgivare

Carcare Systems Europe AB erbjuder sina kunder som använder Carcare med koppling mot kundens DMS, möjligheten att via Carcare göra förfrågan för inhämtande av bud från auktionsplattformar och andra intressenter för köp av fordon.

Auktionsplattform eller annan intressent för köp av fordon kan, för att inkluderas i listan över mottagare av förfrågan om bud från Carcares kunder, ansluta sig till tjänsten ”Bidding Service”.

Carcares kund som lämnar förfrågan om bud benämns i denna Tjänstebeskrivning för ”Kopplad Bilhandlare”. Köparen av Carcares tjänst "Bidding Service - direkt budgivare" i egenskap av mottagare av förfrågningar benämns här, liksom i huvudavtalet avseende tjänsten, för ”Kunden”.

Funktionalitet

Carcare vidarebefordrar förfrågningar från Kopplad Bilhandlare till Kunden om Kunden är ansluten i förhållande till aktuell Kopplad Bilhandlare Carcare kommer inte att vidarebefordra förfrågan om Kopplad Bilhandlare angivit att Kunden inte ska stå som mottagare av förfrågan. Leverantören garanterar inte visst antal förfrågningar till Kunden. Om Kunden önskar besvara förfrågan ska Kunden göra det via portalen i Tjänsten.

Kunden ska i sitt bud till Kopplade Bilhandlaren tydligt ange vilken typ av bud som lämnas samt tid och övriga villkor som gäller för det aktuella budet. Kunden är ansvarig för sina bud och all kommunikation som Kunden genomför med Kopplad Bilhandlare. Eventuella otydligheter kring buds giltighet och innehåll har Carcare inget ansvar för. Avyttring av fordon sker utan vidare inblandning av Carcare.

Tillgängliga typer av bud

Mottagaren ska i sitt svar till Bilhandlaren ange vilket typ av bud Mottagaren lämnar. Exempel på budtyper anges nedan. Bilhandlaren och Mottagaren ansvarar för att det är tydligt mellan parterna vilken typ av bud och vilka villkor som gäller.

Skarpt bud Bilhandlaren får ett meddelande om att fordonet kan köpas direkt på det angivna budet. Budets giltighetstid samt eventuella övriga villkor för budet anges av Mottagaren (budgivaren). Exempel på övrigt villkor är en reservation för testprotokoll om sådant inte finns tillgängligt vid budtillfället.
Reservationspris Fordonet läggs ut på auktion av Mottagaren. Bilhandlaren förbinder sig att sälja fordonet på reservationspris eller på ett högre bud. Vi högre bud får Bilhandlaren ett högre pris. Vid bud lägre än reservationspris förbinder sig Bilhandlaren inte till affär.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Garantipris Bilhandlaren får ett garanterat pris för fordonet. Fordonet läggs ut på en auktion. Säljs fordonet för ett högre pris än garantipriset tillfaller mellanskillnaden Bilhandlaren. Går auktionen inte över garantipriset, gäller fortfarande garanterat pris. Mottagaren skall alltså köpa fordonet oavsett resultat på auktionen.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Estimerat pris Bilhandlaren tar emot ett estimerat slutpris för fordonet. Fordonet läggs ut på auktion. Mottagaren kommer presentera det högsta budet som fordonet får, för Bilhandlaren.

Auktionstid och övriga villkor anges av Mottagaren.

Bidding service - Efterfråga fordon

Carcare Systems Europe AB erbjuder sina kunder som använder Bidding Service - direkt budgivare och Bidding Service - central budgivare, i huvudavtalet benämnda "Kunden" möjligheten att efterfråga fordon. Med "Bilhandlaren" avses en kund som är ansluten till en operationell eller automatisk modul i Carcare.

Funktionalitet

Carcare vidarebefordrar efterfrågan om fordon till Bilhandlaren av dessa fordon om förfrågan anses relevant för Bilhandlaren. Genom att skapa en efterfrågan av fordon i Carcare godkänner Kunden att dela information om Kunden till Bilhandlaren. Exempel på sådan information som delas med Bilhandlaren är företagsnamn, kontaktinformation och detaljer kring efterfrågan.

Om Bilhandlaren är intresserad av att avyttra fordonet till Kunden så kan Bilhandlaren välja att göra det via Carcare eller direkt till Bilhandlaren.

Kunden ska i sitt bud till Bilhandlaren tydligt ange vilken typ av bud som lämnas samt tid och övriga villkor som gäller för det aktuella budet. Kunden är ansvarig för sina bud och all kommunikation som Kunden genomför med Bilhandlaren. Eventuella otydligheter kring buds giltighet och innehåll har Carcare inget ansvar för. Avyttring av fordon sker utan vidare inblandning av Carcare.

Acceptera bud

Om Bilhandlaren väljer att godkänna ett bud på ett efterfrågat fordon godkänner Bilhandlaren att kunddata relaterat till det efterfrågade fordonet delas med Kunden, exempel på sådan Kunddata är registreringsnummer. Kontaktuppgifter till Bilhandlaren kommer också att delas med Kunden. Bilhandlaren är ansvarig för sitt godkännande och all kommunikation som Bilhandlaren genomför med Kunden. Eventuella otydligheter kring godkännandets giltighet och innehåll har Carcare inget ansvar för. Avyttring av fordon sker utan vidare inblandning av Carcare.

Off-lease

Off-lease hanterar de åtgärder som krävs för att ta tillbaka en bil från sin leasingperiod. Bland dessa åtgärder kan testbokning, test, transport och auktion av bilen finnas med. Syftet med modulen är att få kontroll och i så hög utsträckning som möjligt automatisera off-lease-processen.

Onboarding

Off-lease i Carcare föregås av en onboardingperiod. Under onboardingperioden insamlas information och Kundens instans i Carcare sätts upp varpå Kunden därefter går live.

I uppsättningen av off-lease i Carcare ingår en skiss av ert processflöde i Visio-format där vi går igenom alla steg i er operationella process.

Onboardingperioden avslutas normalt med ett uppföljningsmöte ca. 4-6 veckor efter live-datumet för att stämma av så uppsättningen fungerat bra. Leverantören avgör på egen hand när Onboardingperioden påbörjas och avslutas. Leverantören hjälper er med uppsättning av notifikationer, påminnelser, stationer och platser i Carcare. Kontakt med Carcare support ingår under onboardingperioden. Leverantören erbjuder också ett utbildningstillfälle via videolänk. För eventuell utbildning på plats tillkommer restid, utbildning och resekostnader.

Funktionalitet

En off-lease bevakar ett på förhand uppsatt processflöde. Detta flöde kan även inkludera återförsäljare där de kan få åtkomst till att följa de bilar som beräknas anlända till dem.

Regler och varningar sätts upp för att bevaka off-lease-flödet. Fordon kommer automatiskt att taggas upp för att kunna följa vilken återförsäljare som fordonet beräknas anlända till.

Externa system såsom ett DMS eller andra integrerade system kan också trigga händelser i Carcare. Detta möjliggör en hög grad av automatisering. Exempel på ett sådan händelse är ett test av en bil från ett externt testsystem. Allt automatiseras inte i Carcare utan vissa steg är manuella. Stega sig igenom en process görs i vissa fall automatiskt, i andra fall manuellt från Kundens Carcare-instans eller via e-post.

Regler kan sättas upp för att övervaka processflödets effektivitet. Dessa regler kan sättas upp av typen förändring/flytt eller av typen tid. Dessa två regeltyper triggar ett e-postmeddelande till önskad person eller avdelning. En varning triggas på samma sätt men ger endast en varning i Carcare för att ge användaren vetskap om att något avviker.

Addons

Som tillägg till Carcares moduler kan addon köpas till vid behov. Här listas de aktuella addons som finns tillgängliga.

Leveransflöde

Leveransflödet hanterar bilen från sälj till leverans. Med detta addon får Kunden tillgång till ett separat flöde för att ställa iordning dessa bilar inför leverans. Möjligheten finns också att leveransboka bilarna i Carcare.

Leverantörsportal

Leverantörsportal innebär att användare kan se specifika stationers bilar och klarrapportera dessa från Carcare. Möjligheten finns att automatiskt uppdatera vyn om man skulle vilja placera en skärm för att se vilka fordon som är på en specifik station just nu.

Inköpsstate

Inköpsstate hanterar bilen innan inköp. Ett separat state (menyval) tänds upp som heter inköp där bilar normalt ligger på stationer i ett separat flöde fram till dess att bilen anländer på anläggningen.

Serviceschema

Tillägget serviceschema håller koll på varje lagerbils serviceschema för att varna när det är dags att göra löpande kontroll av en bil. Vanliga åtgärder är bl.a. kontroll av däcktryck och batteri. Tillägget kopplas till en modul i Carcare, exempelvis operationell nybilsmodul. Carcare håller då koll på när kontroller av nya bilar ska göras, dessa kan sedan markeras som klar för att kunna spåra vilka bilar som kontrollerats och inte. Varningar och regler kan sedan kopplas till eventuella föreningar.

Dynamiska listor

Med tillägget dynamiska listor kan anpassade listor sättas upp som uppdateras per automatik. Kunden har möjlighet att välja vilken information som ska väljas i kolumner utifrån ett uppsatt antal informationsfält. Listorna kan vara publika för användare att prenumerera på alternativt privata där enskilda användare eller grupper har åtkomst.

Testbokning

Med tillägget testbokning finns möjligheten att boka in testbokningar i en kalender för översikt över allt som behöver testas. Bokningarna går att dela upp på olika testtyper och/eller testplatser.

Transport

Med tillägger transport finns möjligheten att övervaka transporter av bilar från olika transport-företag samt med vissa transportörer även boka transporter från Carcare. Tillägget kräver en RPA-modul per transport-företag.

Annonsering

Med tillägget annonsering finns möjligheten att annonsera ut bilen på utvalda marknadsplatser. Kunden ansvarar för att ha adekvat avtal med leverantöern av marknadsplatsen. Carcare kommer endast att godkänna att publicera annonser om Kunden är direkt kund till marknadsplatsen. Kunden godkänner att vi förmedlar den data som Kunden fyller i för att publicera. Denna data kommer att skickas till marknadsplatsen.

Marknadsdata

Med tillägget marknadsdata finns möjligheten att addera marknadsdata till Carcare. På så sätt kan ni ha möjlighet att använda moduler såsom inköpsanalys och pris- och markandsbevakning.

ROI-dashboard

Med tillägget ROI-dashboard finns möjligheten att jämföra statistik mellan olika urval av bilar över tid.

Arbetsflödesplanering

Med tillägget arbetsflödesplanering kommer stationer att automatiskt initieras för planering. Ledtid relaterat till stationer kommer också att delas upp mellan väntetid och åtgärdstid för att få ned väntetiden så mycket som möjligt.

Priser

Här anges aktuella priser för moduler och addons i Carcare. Andra priser kan komma att gälla beroende på val av betalningsmodell, se vårt kundavtal med dig för fullständiga villkor.

Operationella moduler

Startavgift 7 500 kr / anläggning
Integrationsavgift per DMS 1 195 kr / månad och DMS
Operationell begagnatmodul 2 995 kr / månad och anläggning
Operationell nybilsmodul 2 995 kr / månad och anläggning
En operationell modul där fler bilar än 3 000 / år omsätts, tillkommer 50 kr per bil. Antalet bilar räknas utifrån antalet registrerade bilar i avsedd modul i Carcare.

Automatiska moduler

Automatisk begagnatmodul 1 195 kr / månad och anläggning
Automatisk nybilsmodul 1 195 kr / månad och anläggning

Pris & marknadsbevakning

För att Kunden ska kunna få tillgång till Pris- och marknadsmodulen så krävs en automatisk eller operationell modul att koppla Pris- och marknadsmodulen till.
I Sverige, Norge och Finland behöver Kunden även ha tillägget Marknadsdata för att kunna nyttja denna modul. I Sverige så kan Kunden också ha WIP-abonnemang hos Leverantörens marknadspartner Wayke istället för tillägget Marknadsdata. Kostnad för WIP-abonnemang tillkommer och avtalas direkt med Wayke.

Integrationsavgift per DMS 1 195 kr / månad och DMS
Pris & marknadsbevakning 1 795 kr / månad och modul

Inköpsanalys

Pris på inköpsanalysen sätts per anläggning, fritt antal användare kan nyttja modulen. Väljer man att ha inköpsanalysen på en anläggning så hämtas DMS-data från den anläggningen. Har man fler anläggningar anslutna så analyseras data från alla anslutna anläggningar i inköpsanalysen.

Integrationsavgift per DMS 1 195 kr / månad och DMS
Inköpsanalys 1 195 kr / månad och anläggning

Snabbtest

Pris på snabbtest sätts per anläggning, fritt antal användare kan nyttja modulen.

Snabbtest 595 kr / månad och anläggning

Hubbmodul

Priset på en hubbmodul bestäms baserat på hur många anläggningar som är anslutna till hubben.

Startavgift nya fordon 25 000 kr / hubbmodul
Startavgift begagnade fordon 25 000 kr / hubbmodul
Integrationsavgift per DMS 1 195 kr / månad och DMS
Hubbmodul nya fordon 3 495 kr / månad per ansluten anläggning
Hubbmodul begagnade fordon 3 495 kr / månad per ansluten anläggning

Bidding service - Kund

Avyttring till central budgivare Ingår i Carcare begagnatmodul operationell och begagnatmodul automatisk
Avyttring till direkt budgivare 250 kr / avyttrat fordon

Bidding service - Central budgivare

Budgivare (mottagaren av budförfrågningar) Avtalas separat

Bidding service - Efterfråga fordon

Köpare av fordon Avtalas separat

Bidding service - Direkt budgivare

Budgivare (mottagaren av budförfrågningar) Avtalas separat

Off-lease

Off-lease Avtalas separat

Addons

Leveransflöde 595 kr / månad och modul
Leverantörsportal 595 kr / månad och modul
Inköpsstate 595 kr / månad och modul
Serviceschema 1 195 kr / månad och modul
Testbokning 1 195 kr / månad och modul
Dynamiska listor 595 kr / månad och modul
Transport 595 kr / månad och modul
Annonsering 1 195 kr / månad och modul
Marknadsdata 1 195 kr / månad och modul
ROI-dashboard 2 495 kr / månad och modul
Arbetsorderplanering 1 195 kr / månad och modul

Support & utbildning

Leverantören tillhandahåller support och utbildning via telefon, e-post, via chat eller på plats och initieras av Kunden. En minimidebitering på 15 minuter utgår för påbörjat supportärende.

Support 1 200 kr / timme
Utbildning i Carcare 1 200 kr / timme
Rådgivning- och strategikonsultation 2 200 kr / timme

Resor

Leverantören tillhandahåller besök på plats ute hos Kunden på begäran. Här anges priser för resor.

Restid 850 kr / timme
Resekostnader såsom hotell, flyg, tåg eller taxi tillkommer.

SLA

Detta SLA innehåller de åtaganden vad gäller servicenivåer som kan garanteras av leverantören. Det täcker de nedsättningar som omfattas av bristande tillgänglighet.

Tillgänglighet (upptid)

Tjänsten är en progressive web app (PWA) som kan läggas till på hemskärmen och användas som app i din telefon. Tjänsten ska, med hänsyn till förutsättningarna som anges nedan, vara tillgänglig för Kunden alla dagar (24/7) med en upptid på 99%, mätt per månad. Tjänsten anses vara tillgänglig när användaren kan använda Tjänsten enligt avsedd tjänstebeskrivning.

Otillgänglighet mäts från att felanmälan från Kunden mottagits. Vid felanmälan från kund verifierar Leverantören om otillgänglighet föreligger.
Om Tjänsten är otillgänglig på grund av någon av följande omständigheter så anses det inte utgöra en brist i tillgängligheten:

– Avbrott för uppdateringar av Tjänsten.
– Otillgänglighet orsakad av omständigheter som Leverantören inte ansvarar för.

Målsättningen är att förlägga avbrott för uppdateringar till tider utanför Öppettiderna.

Leverantörens Öppettider
Helgfria vardagar mellan kl. 07-17.

Underhåll & backup

I Tjänsten ingår att Leverantören tar backuper av Kundens instans enligt följande:

– Backup av eventuella filer som Kunden laddat upp i Tjänsten sker nattetid en gång varje dygn.

– Backup av databaser i Tjänsten sker var fjärde timme dygnet runt.

Leverantören åtar sig att varje dag under Leverantörens Öppettider kontrollera att backuper av Tjänsten fungerar och vid behov påbörja felavhjälpning.
Underhåll genomförs löpande enligt Leverantörens underhållsplan.

Servicenivåer

Under Öppettider åtar sig Leverantören att påbörja felavhjälpning för Tjänsten inom 1 timme från att felanmälan från Kunden mottagits. Felanmälan ska göras via e-post till [email protected], telefonnummer 063-10 44 15 eller chat i Tjänsten. Vid larm utanför Öppettider påbörjas felavhjälpning 1 timma efter öppning nästkommande helgfri vardag. Eventuell support omfattas inte av avtalet.

Nedsättning av avgift vid bristande tillgänglighet

Vid bristande tillgänglighet har Kunden rätt till nedsättning av avgiften för den del av Tjänsten som varit otillgänglig för Kunden.

Tillgänglig tid %-sats som månadsavgiften sätts ned med
99 – 95 % 20 %
94,9 – 90 % 30 %
< 90 % 50 %

Systemkrav

För att Kunden ska kunna nyttja Carcare så behövs en av följande webbläsares senaste version installerad:

Apple iOS browser
Apple Safari
Google Chrome
Google Android browser
Mozilla Firefox
Microsoft Edge Chromium
Opera

Personuppgiftsbehandling

Här finner ni de underbiträden som Carcare nyttjar samt i vilket ändamål som data hanteras.

Underbiträden

Information som kan delas med underbiträden är till för att hantera inloggning, drift, övervakning, support, e-postutskick, behörighetsstyrning, berikande av data, och kommunikation i Tjänsten.

Underleverantörer får åtkomst till data enbart för att kunna leverera de funktioner som stödjer tjänsterna för vilka Carcare anlitat dem, all annan användning av data är förbjudet. De måste upprätthålla sekretessen för dessa data.
Nedan finner ni en lista över de underbiträden Carcare nyttjar.

Underleverantör Var uppgifter behandlas Ändamål med behandlingen
Microsoft Europa Personuppgifter lagras i databaser och filer som driftas i Microsoft Azure tillsammans med Microsoft OneDrive. Importhantering i Carcare hanteras också via Power Automate.
Sendgrid USA (EU Standard Contractual Clauses) E-postutskick som görs via Carcare skickas med hjälp av Sendgrids mailtjänst. Personuppgifter och anteckningar förekommer i e-postutskicken.
Aloq AB Sverige Support-, övervakning och RPA-hantering hanteras av Aloq vilka därför har tillgång till personuppgifter för att kunna assistera kunder i supportärenden samt övervara drifttjänster.
Wayke AB Sverige Om användare i Carcare väljer att annonsera via Waykes WxR-tjänst i Carcare så lämnas registreringsnummer ut till Wayke. Detta är valfritt och är inte aktiverat som standard.
99x Technology Sri lanka (EU Standard Contractual Clauses) Utveckling av tjänsten Carcare sköts delvis i Sri Lanka vilka då har tillgång till personuppgifter för att hantera utveckling, testning och lanseringar.
CCT Sverige AB Sverige Om användare i Carcare väljer att annonsera via CCT i Carcare så lämnas registreringsnummer ut till CCT. Detta är valfritt och är inte aktiverat som standard.